Živiničke ulice

U ovom članku Vam predstavljamo rad Dr.sc.Nusreta Mujagića,vanr.prof.  pod nazivom “Hronologija nastanka i razvoja gradskih ulica u Živinicama”.

Na nastanak i formu grada utiču mnogobrojni prirodni i društveni faktori.Od prirodnih faktora najuticajni su geomorfologija tla, topografija, bioklimatski, hidografski i pedološki faktori a od društvenih demografija,društveno-politički, ekonomski i sociološko-kulturni faktori te fizička i funkcionalna struktura grada i na kraju saobraćajna shema grada. Intenzitet i uticaj ovih faktora se stalno mijenjaju pri čemu nastaju različite gradske forme od kompaktnih do linearnih , granastih i grozdastih u zavisnosti od preovlađujućih centralnih ili linearnih sila. Da li će forma grada pratiti ulični sistem ili obrnuto zavisit će od niza faktora a u prilog toj dilemi doprinijet će primjer Živinica.
Gradske ulice čine skelet svakog grada a motorni i pješački promet njegov krvotok.Zbog toga su saobraćajne studije veoma kompleksne a realizacija često neizvjesna i dugotrajna. Međutim, takav primjer nije bio u Živinicama jer je ulični sistem nastajao i razvijao se slično kao u novoformiranim poslijeratnim gradovima u BiH kao što su Banovići i Ugljevik. I ovdje se primjenjivao sistem „tabula raza“ (prazna stranica) kao kod projektovanja gradskih parkova.Kod ovog sistema se zemljišna površina namjenjena za park  poravnja i zatravni a onda se prepusti na korištenje pješacima.Krećući se ovom površinom iz raznih pravaca i sa raznim ciljevima formiraju se staze koje urbanisti kasnije popločavaju a preostale površine između ovih sta za uređuju sa zasadima drveća i ukrasnog šiblja.
Na sličan način je nastajala i ulična mreža Živinica na čiji je nastanak i razvoj uticao isključivo ljudski faktor.

Kompletan rad možete pogledati ovdje: Zivinicke ulice PDF