Živinički načelnici

Nakon oslobođenja Živinica 14.septembra 1944.godine a prema uputama Vrhovnog štaba NOV (iz 1942
godine u Foči ) i odgovarajućih propisa sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a (1943.) formirana je Komanda mjesta a 17.oktobra 1944.godine izabran je i prvi Opštinski narodnooslobodilački odbor Živinice u sastavu : Hadži Emin Šišić -predsjednik, Šahin Šahimpašić-sekretar,Zaim Bešlić -blagajnik, i odbornici :Milo Simić,Dragan Pavlović,Osmo Brčaninović,Ahmet Kudić,Mato Maričević,Alija Gutić,Ibro Ikanović,Bećir Hodžić,Salih Goletić,Avdo Mahmutbegović,Muharem Tulumović,Vojo Lazić,Abdulah Čokić,Ahmet Halilović,Rudolf Markelić,Franjo Tadić,Mujo Mujabašić,Mujo Hasančević,Meho Hajdarbegović,Hasan Šljivić,Hilmo Mulahalilović,Mehmed Kulanić i Salko Pepić.
Od 26.do 27.oktobra 1944.godine izabrani su i mjesni (seoski) narodnooslobodilački odbori na području
opštine Živinice; Živinice tvornica, Živinice muslimanske, Živinice katoličke, Višća Donja i Višća Gornja,Višća srpske, Odorovići, Omazići, Pasci katolički, Pasci muslimanski, Petrovice Donje, Par-Selo,Dubrave katoličke, Dubrave Donje, Dubrave Gornje,Vukovije Donje,Vukovije Gornje, Suha, Šerići, Bučik Donji, Bučik Gornji, Repnik, Svojat, Bašigovci, Gračanica, Lukavica Donja, Lukavica Gornja ,Tupkovići,Kovači,Nevrenča,Đurđevik ,Brnjica muslimanska, Brnjica srpska, Djedino, Zukići, Kršići, Crijevčići,  Kuljan, Gvozdenovići i Zlo Selo. Izvršni odbor  Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora je imenovanjem povjerenika za privredu,komunalne poslove,zdravstvenu zaštitu ,finansije i druge oblasti već u decembru 1944.godine brojao 11.članova.
Opštinski narodnooslobodilački odbor Živinice i Mjesni narodnooslobodilački odbori prestali su da postoje
nakon stupanja na snagu zakona i odluka  III zajedanja AVNOJ-a koji je prerastao u Privremenu narodnu
Skupštinu DFJ-e koja je zasjedala 7.avgusta 1945. godine.
Prema Ustavu FNRJ od 31.januara 1946.godine osnovna teritorijalna jedinica je srez na čelu sa Mjesnim
narodnim odborom.Početkom septembra izabran je Mjesni narodni odbor Živinice i Mjesni narodni odbori na ostalim  područjima opštine Živinice i to : Svojat (za sela Tupković,Gračanica i Bašigovci),Đurđevik (za sela Kuljan,Matijevići,Crijevčići,Kovači,Vrnojevići,Djedino,Gornja i Donja Brnjica,Omazići,) Živinice (za sela Živinice Gornje,Suha,Lug,Maline,Morančani i Donje Par-selo) ,Priluk (za sela Šerići,Priluk i Poljice) Dubrave (za sela Donje Dubrave,Gornje Dubrave,Hrvatske Dubrave,Pasci,Petrovice,Par-Selo i Orašje). U ovom periodu izgrađeni su zadružni domovi u Živinicama,Đurđeviku,Šerićima,Priluku,Svojatu i Dubravama, radničko naselje “Mala Rusija” (1947)  i 1949/50 Dom kulture. Od 1945 do 1988.godine 12 (dvanaest)  puta je mijenjana granica srezova i opština.Današnja teritorija opštine utvrđena je Odlukom Narodne skupštine NR Bosne i Harcegovine (“Sl.list NR BiH,br.28/59). Tom odlukom Omazići su pripali Banovićima,od bivše opštine Tojšići Živinicama su pripojena sela Gornje Dubrave,Tupković,Gračanica i Zelenika . Odlukom Izvršnog vijeća Skupštine SR Bosne i Harcegovine od 23.oktobra 1975.godine I.V broj 108/75 (Sl.list SRBIH br.33/75) Živinice su proglašene gradom.
Na osnovu saveznog Zakona o narodnim odborima iz 1952.godine u Jugoslaviji kao osnovne teritorijalne
jedinice postojale su opštine,grad i srez.Na osnovu ovog zakona i tadašnje Odluke Narodne skupštine BiH
sredinom 1952.godine  formiran je prvi Narodni odbor opštine Živinice čiji je prvi privremeni predsjednik
bio Šaćir Šahić,društveno-politički radnik i privredni rukovodilac.
Prvi  izbori u opštini održani su krajem 1952 godine a za predsjednika novoizabranog Narodnog  odbora
opštine Živinice izabran je Božo Tadić. tada je donesen i prvi Statut opštine.
Članovi narodnog odbora su bili : Božo Tadić, Sead Šahimpašić, Ivica Tomić, Marko Žepić, Osmo Krivalić,
Osmo Zenunović, Bećir Hodžić, Adem Rizvić, Dušan Milovanović, Ahmo Musić, Salih Muratović, Ahmet
Sinanović, Meho Kamenjaković, Emin Aljić, Rahman Karić, Rešo Pašić, Rudo Tomić, Rudolf Iličić, Bego Aljić, Ćazim Tulumović, Šarić Nakić, Vinko Jurić, Mujo Mujabašić i Alija Gutić.
U novemru 1955.godine NOO je izvršio izmjenu Statuta opštine u kojem su data ustavna i zakonska
ovlaštenja opštine,njeno područje i naseljena mjesta,prava i dužnosti,usmjeravanje privrednog i društvenog razvoja,samoupravljanje,položaj i nadležnosti NOO,njegov sastav i izbor,nadležnost,organizacija i sl.
U Narodni  odbor  opštine Živinice biraju se Opštinsko vijeće i Vijeće proizvođača te nekoliko Savjeta i
Komisija.
Od 1963 godine fromiraju se Mjesne zajednice a nakon što je 1966 godine ukinut Tuzlanski srez  opštini su pripale još veće nadležnosti.

Ustavom iz 1974.godine opštini kao društveno-političkoj zajednici pripale su joše veće ovlasti u ostvarivanju samoupravljanja i vlasti radnih ljudi i građana. Skupština opštine je 28.februara  1974.godine donijela novi Statut opštine kojim se obrazuju Vijeća udruženog rada (VUR) ,Vijeće mjesnih zajednica (VMZ) i Društveno-političko vijeće (DPV) a umjesto funkcije sekretara opštine ,Savjeta i Komisija obrazuje se Izvršni odbor Skupštine opštine Živinice kao i izvršni organ SO-e.
U maju iste godine izabran je prvi Izvršni odbor kojeg su činili  :Sead Šahimpašić -predsjednik,Hasan
Čivić,Nail Hrustić,Duško Rodić,Miladin Pelemiš,Bruno Brajković i Hidajet Tulumović.
Prije formiranja ovog Izvršnog odbora a u periodu  1952-1974 godine sekretari opštine su bili :Žarko Sušić, Hajrudin Hasandžiković, Mustafa Bosankić, Jovo Maksimović, Sulejman Jusupović, Alija Šišić, Mile Marković i Suljo Bejtić.
Nakon prvih demokratskih izbora 1990.godine ukidaju se vijeća a umjesto njih formira se Skupština opštine koja broji 60.odbornika. Nakon završetka odbrambenog rata (1992-95) umjesto Skupštine formira se općinsko vijeće sa 30. vijećnika i takvo stanje je i danas.
Predsjednici/ načelnici  opštine/općine  Živinice  u periodu 1952-2014.godine su bili :

Untitled Untitled1 Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled7Untitled8Untitled9Untitled10Untitled11Untitled12Untitled13Untitled14
Untitled15 16

Napomena redakcije:

Većina teksta je preuzeta iz knjige “Živinice kroz istoriju,revoluciju i socijalističku izgradnju” izdavača
Društveno-političkih organizacija i Skupštine opštine Živinice u štampi UPI RO”GrafotisakGračanica”,1988.godine ,poglavlje “Razvoj komunalnog sistema ” str.137-154 autora Šišić Alije,Šahimpašić Seada i Pelemiš Miladina.
U knjizi se pominje i predsjednik opštine Mijo Perić  u mandatu poslije Mehmeda Smajića a prije Tome
Tadića ali nije precizirano u kojem vremenskom intervalu.
Fotografije su preuzete iz Male sale opštine Živinice koje su urađene i postavljene od strane sekretara
Općinskog vijeća Suada Avdagića.Među njima nema fotografije Mije Perića.
Naša redakcija će u narednom periodu objaviti biografije svih ovih znamenitih ljudi zahvaljući kojima su
Živinice  od male i neugledne balkanske kasabe postale moderan gradić  za kojeg su nekada tvrdili  da je bio najljepši u bivšoj Jugoslaviji.