Statut

         Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Sl. novine FBiH” br. 45/02), Skupština Udruženja za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika ” , na sjednici održanoj dana 03.08.2015. godine,   d o n o s i

S T A T U T

Udruženja za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

“Živinička hronika ”

Član 1.

         Udruženja za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika ”

je Udruženje zasnovano na dobrovoljnom povezivanju više fizičkih lica radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkog interesa i ciljeva u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Sl. novine FBiH” br. 45/02), Odlukom o osnivanju i ovim Statutom, čija se djelatnost odvija na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Udruženje).

 1. NAZIV I SJEDIŠTE:

Član 2.

         Naziv udruženja je: Udruženje za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika ” , sa sjedištem u ZPC “BEZISTAN” Živinice u ulici A.Izetbegovića br.22.

Član 3.

         Skraćeni naziv udruženja je: “ŽIVINIČKA HRONIKA “

Član 4.

         Udruženje “ ŽIVINIČKA HRONIKA ” je neprofitabilno i nepolitičko udruženje.

 1. CILJEVI I DJELATNOST:

Član 5.

         “ ŽIVINIČKA HRONIKA ” radi na okupljanju i organizovanju članova i simpatizera kulturno-historijskih spomenika i drugih prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine.

Svrha i programski ciljevi “ ŽIVINIČKA HRONIKA ” su:

 1. Istraživanje, lociranje i prezentovanje kulturno-historijskih spomenika područja i drugih prirodnih ljepota.
 2. Zaštita kulturno-historijskih spomenika od oštećenja, uništenja i nestanka (kao što su materijalni ostaci iz prethistorije i antike, stećci-srednjovjekovni nadgrobni spomenici, islamski objekti i druge ustanove kulturno-historijskog naslijeđa, djela znamenitih ličnosti i dr.)
 3. Edukacija stanovništva, posebno mladih naraštaja putem škola, brošura, stručnih časopisa, publikacija, sredstava informisanja o potrebi očuvanja kulturno-historijskih vrijednosti.
 4. Izrada stručnih publikacija, časopisa i drugih radova o spomenicima materijalne i duhovne kulture područja.
 5. Prezentovanje stanja spomenika materijalne i duhovne kulture putem stalnih i povremenih pokretnih izložbi.
 6. Organizovanje i posjećivanje važnih kulturno-historijskih spomenika putem ekskurzija širom Bosne i Hercegovine.
 7. Zaštita i unapređenje životne sredine.

Član 6.

         Udruženje se može udruživati u saveze u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

         Udruženje se može učlanjivati i udruživati u međunarodna udruženja, pod uvjetima propisanim Zakonom.

Član 7.

“ ŽIVINIČKA HRONIKA ”     se upisuje u Registar udruženja koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u Tuzli.

         III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE:

Član 8.

         “ ŽIVINIČKU HRONIKU ” zastupa i predstavlja predsjednik Udruženja, a u njegovoj odsutnosti ga zamjenjuje predsjednik Skupštine Udruženja a u njegovoj odsutnosti sekretar udruženja.

 1. ORGANI UPRAVLJANJA:

Član 9.

         Organi upravljanja Udruženja su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Menadžment

Član 10.

         Skupština Udruženja broji 15 članova.

         Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja.

         Sjednice Skupštine saziva i istim predsjedava predsjednik Skupštine Udruženja ili njegov zamajenik.

         Mandat izabranih predsjednika i zamjenika traje četiri godine.

Član 11.

         Skupština Udruženja:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u postupku osnivanja Udruženja;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora, odnosno lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 • usvaja izvještaje Upravnog odbora, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 12.

         Skupština se može održati ako istoj prisustvuje nadpolovična većina članova.

         Da bi akti koji se usvajaju na Skupštini bili punovažni, za iste je potrebno da se izjasni nadpolovična većina ukupnog broja članova.

Član 13.

         Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Član 14.

         Skupština Udruženja bira svoje članove u druge oblike udruživanja, ako su u interesu zajednički ciljevi i zadaci.

Član 15.

         Sazivanje Skupštine je obavezno, ako to traži 1/3 članova Skupštine.

Član 16.

         Upravni odbor Udruženja:

 • priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
 • vrši druge poslove određene Statutom.

Član 17.

         Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja.

         Članovi Upravnog odbora se biraju iz reda članova Skupštine.

         Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i broji 3 člana.

Član 18.

         Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja i podnosi joj izvještaj o svom radu između dva zasijedanja.

Član 19.

         Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruženja.

Član 20.

         Upravni odbor odlučuje punovažno ako sjednici Upravnog odbora prisustvuje nadpolovična većina članova Upravnog odbora.

Član 21.

Nadzorni odbor bira predsjednika između svojih članova i vrši nadležnosti:

 • kontrolu zakonitosti rada Udruženja u skladu sa važećim propisima,
 • predlaže godišnje planove rada sa planom prihoda i rashoda zajedno sa Upravnim odborom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Član 22.

         Menadžment Udruženja se stara o administrativnim, logističkim, operativnim poslovima Udruženja, te o izvršenju finansijskog plana.

Menadžment Udruženja sačinjavaju:

Generalni menadžer, stara se o sveukupnom radu menadžmenta i donosi izvršne odluke vezane za realizaciju programskih aktivnosti Udruženja, stara se o realizaciji finansijskog plana Udruženja.

Za svoj rad i rad menadžmenta, kao i za finansijsko i materijalno poslovanje, odgovara Upravnom odboru Udruženja

Menadžer za razvoj programa i projekata, stara se o razvoju i procjeni projekata iz okvira programskih aktivnosti Udruženja. U odsutnosti Generalnog menadžera donosi izvršne odluke vezane za realizaciju programskih aktivnosti Udruženja,

Operativni menadžer, neposredno rukovodi realizacijom projektnih aktivnosti Udruženja,

Logističar, stara se logističkoj podršci samog Udruženja i pri realizaciji projektnih aktivnosti

Član 23.

         Dok se ne steknu uslovi za angažman profesionalnih lica za gore navedene funkcije menadžmenta skupština udruženja “ ŽIVINIČKA HRONIKA ” imenuje :

 • predsjednika Skupštine udruženja za generalnog menadžera i
 • predsjednika Upravnog odbora za menadžera za razvoj programa projekata

Menadžment Udruženja sačinjava Program rada udruženja i ima pravo i ovlaštenja određivanja vremena i mjesta prezentacije, gostovanja, planiranja finansijskih izdataka za rad udruženja.

Član 24.

Računovodstvene i blagajničke poslove vodi posebno lice koje je dužno svaki mjesec putem izvještaja upoznati predsjednika Upravnog odbora o novčanom stanju udruženja.

Član 25.

         Sekretar Udruženja obavlja sve tehničke poslove, upravno-pravne i druge u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora, kao i njihovih radnih tijela. Mandat sekretara traje četiri godine i bira ga Skupština Udruženja.

 1. OBLIK I SADRŽAJ PEČATA “ ŽIVINIČKA HRONIKA ”:

Član 26.

         “ ŽIVINIČKA HRONIKA ” ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika prečnika 30 mm, a po obodu pečata je ispisan tekst: Udruženja za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika ” , a u sredini ŽIVINIČKA HRONIKA, na Bosanskom jeziku i latiničkim pismom.

 1. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM:

Član 27.

         Udruženja stiče sredstva od budžeta, članarine, donatorstva, priloga i obavljanja samostalne privredne djelatnosti formiranih preduzeća u Udruženju, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i naučno-istraživačke djelatnosti.

Član 28.

         Sredstva ostvarena bavljenjem privredne i druge djelatnosti osnovanih preduzeća u Udruženja, mogu se koristiti samo za ostvarivanje funkcija rada Udruženja i poslova koji su utvrđeni ovim Statutom, a koji proizilaze iz osnovne djelatnosti Udruženja.

Član 29.

         Naredbodavac finansijskih i materijalnih sredstava Udruženja je predsjednik Udruženja.

Član 30.

         Finansijska sredstva Udruženja se vode kod poslovne banke, sa filijalom u Živinicama.

         VII. NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU:

Član 31.

         Finansijski izvještaj i izvještaj o radu, podnosi se Skupštini Udruženja jedanput godišnje, a usvaja se 2/3 – inskom većinom.

VIII. UVJETI I NAČIN UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA, KAO I PRAVA, DUŽNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA “ŽIVINIČKE HRONIKE”

Član 32.

         Članom Udruženja može postati svaki građanin, koji prihvati programske ciljeve i zadatke Udruženja.

         Članovi Udruženja mogu biti redovni, počasni i pomažući koji ne moraju biti članovi Udruženja.

         Članstvo započinje činom dobijanja članske knjižice.

         Članovi imaju pravo učestvovati u svim djelatnosti Udruženja, birati i biti izabrani u njegove organe. Obavezni su zalagati se za ostvarivanje programskih ciljeva i odluka organa Udruženja.

Član 33.

         Evidenciju o članstvu vodi evidentičar ili sekretar Udruženja.

Član 34.

         Prava i dužnosti članova Udruženja su:

 • da učestvuje u svim aktivnostima Udruženja;
 • da biraju i da budu birani u organe Udruženja;
 • da čuvaju interes, čast, dostajnstvo i ugled Udruženja;
 • da redovno izmiruju obavezu članarine.

Član 35.

         Visina i način plaćanja članarine regulisat će se posebnom Odlukom Upravnog odbora.

Član 36.

         Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem iz članstva;
 • isključenjem Udruženja;
 • smrću člana.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora Udruženja. Odluka o isključenju mora sadržati i razloge isključenja i ista se mora članu dostaviti pismeno.

Član 37.

         Ako svojim radom nanose štetu i krše ugled Udruženja, članovi Udruženja će se isključiti iz Udruženja, ako se za to izjasni nadpolovična većina članova Skupštine Udruženja.

 1. UVJETI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU

                ILI PRESTANAK RADA UG “ŽIVINIČKA HRONIKA ”

Član 38.

         Ukoliko nadležni organ Kantona donese odluku o prestanku rada Udruženja, ili ako to izglasa 2/3 članova Skupštine Udruženja, Udruženje će prestati sa radom.

Član 39.

         Odluka o prestanku rada Udruženja se obavezno dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

 1. PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU

              PRESTANKA RADA DRUŠTVA

Član 40.

         U slučaju prestanka rada Udruženja, zatečena imovina se dijeli na članove, srazmjerno učinjenom doprinosu u stvaranju imovine (plaćanje članarine i drugi vidovi angažovanja).

 1. POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA

Član 41.

         Statut Udruženja, njegove izmjene i dopune, donosi Skupština Udruženja, na način i postupak utvrđeni Zakonom i ovim Statutom.

Član 42.

         Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 43.

         Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Udruženje za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika ”

Broj: 03/2015

Datum:03.08.2015. godine

                                                                           PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE

                                                                                                Begić Sabit