Predstavljanje autora: Sakib Softić

Untitled-3

Sakib Softić je rođen 25. avgusta 1957. godine u Tuholju. Gimnaziju završio 1977. godine u Kladnju.    Diplomirao 1981. godine, magistrirao 1997. godine a doktorirao 1999. godine, sve na na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Radio kao sudija i advokat do izbora u zvanje docenta na FKKSS 2001. godine. Agent Bosne i Hercegovine po Zahtjevu za reviziju presude od 11. jula 1996. godine u predmetu koji se odnosi na primjenu Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim Sudom Pravde u Hagu, i Agent Bosne i Hercegovine u predmetu Bosna i Hercegovina v. SR Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) zbog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim Sudom Pravde u Hagu. Pravni savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva  BiH od 2002. do 2009. godine, Sudija arbitražnog suda OSCE-a u Ženevi.

Odabrane publikacije / Selected publications:

Knjige/Books:

1.Transnacionalno krivično pravo (2013). Monografija. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije. Str. 220;

2.Sukcesija u međunarodnom pravu, Sukcesija SFRJ. (2013). Monografija. Sarajevo: Fakultet

za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Str. 217;

3.Međunarodna krivičnopravna i policijska saradnja. (2013). Monografija. Sarajevo: Fakultet

za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Str. 150;

4.Međunarodno pravo. (2012). Udžbenik. Sarajevo: DES; Str. 518;

5.Međunarodno pravo i terorizam, Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo, Graffo M Sarajevo, 2005.

godine. Str. 208;

6.Pravna priroda rata u Bosni i Hercegovini, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Sarajevo, GIK

»OKO«, Sarajevo. 2000. godine.  Str. 400;

7.The Legal nature of the war in Bosnia and Herzegovina (2012). LAP Lumbert Academic

Publishing. English. Str. 324;

8.Tuholj – Historijska građa, knjiga 1. (2013). Zavod za zaštitu i  korištenje kulturno-

historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. 24 cm. Str. 276.

9.Revizija presude Međunarodnog suda pravde – mit ili stvarnost (2015). Monografija. ”Štamparija Fojnica” D.D Fojnica. Str. 190.

10.Historijska građa za proučavanje prošlosti Kladnja (2015). Zavod za zaštitu i  korištenje kulturno-

historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. 24 cm. Str. 171.

  1. Tuholj – Historijska građa, knjiga 2. (2016). Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-

historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. 24 cm. Str.270.

kladanj tuholj1 tuholj2